Fotocredit: Grethe Cassandra Nordheim

Lokalprogram

Miljøpartiet De Grønne Frøya ønsker å skape et grønt lokalsamfunn med økt livskvalitet for alle. Samtidig ønsker vi å bevare særpreget til Frøya, kystnaturen og den unike kystkulturen, for våre fremtidige generasjoner.

10. august, 2015

Vi har et mål om at Frøya skal komme bedre ut av miljø og klima regnskapet enn den 319. plassen kommunen nå ligger på.

Våre hovedsaker

 • Kystkultur – Levende småsamfunn, både i grendene på fast-Frøya og i øyrekka.

 • Vern av kystlyngheia, strandsonen og havet

 • Miljø og klima vil alltid være første prioritet for oss

 • Livsglede for alle – Frøya skal være et godt og trygt sted å bo

Vi har en kyst, mange øyer og hav – skal vi ta vare på det?

Vi i De Grønne mener at det logiske svaret er JA!

Og det er vi sikre på at de fleste frøyværinger også mener.

 • Strandsonen må ikke nedbygges. I perioden 2011-2014 ble det gitt tillatelse på 80% av søknadene for å bygge i områder med byggeforbud. En trend vi ikke vil ha.

 • Flyteplast i havet er blitt et stort miljøproblem. De Grønne Frøya foreslår at det opprettes en skjærgårdspatrulje som har til formål å motvirke dette. Gjerne i samarbeid med dugnadsgjenger og foreninger. Skjærgårdspatruljen kan også ha ansvar for å påvise annen faunakriminalitet og andre oppgaver av miljømessig betydning

 • Øyrekka har en mangelfull renovasjonsordning. Vi mener at alle i hele kommunen skal ha gode muligheter for å kunne kildesortere sitt søppel og få det levert inn.

 • Froan er et naturreservat og landskapsvernområde. I tillegg har Froan status som Ramsarområde. Dette er et område som vi vil kjempe for å bevare for våre etterkommere. Verneplanen må settes foran i alle sammenhenger

Sjø og havnæringer

Frøya henter mye fra vår blå åker og det er mye godt å finne der. Næringer som driver bærekraftig og grønn matauk fra havet må få best mulig vekstvilkår.

 • Sjarkfiskern hører til på kysten vår. Bevaring av fiskeplasser, kaianlegg for båtene, fiskemottak og annen tilrettelegging for denne utrydningstrua næringa vil vi støtte.

 • Oppdrettsanlegg legges altfor ofte på områder som kommer i konflikt med andre interessegrupper. Vi De Grønne Frøya ønsker planene om å flytte det ut i havet velkommen. Likevel vil vi fortsatt at næringen skal være enda mer miljøvennlig.

 • Områder som er spesielt godt egnet til rekreasjon og sport på sjøen må holdes åpne for dette. Kiting og kajakkpadling er populært, men områder som egner seg godt må være tilgjengelige.

Frøya kommune har klima og miljø på planen, vi vil gjøre den mer forpliktende og være vaktbikkja som passer på at målene nås

 • Vindmøller – Frøya er ei øy med mye kystlynghei og myr, dette er landskapsområder som er sårbare for menneskelig inngripen. Vi i De Grønne ønsker heller at Frøya satser på å være foregangskommune på havvind. Havvind og tidevannskraftverk er framtidsretta, etterlater ikke sår i naturen og vil gi enda renere energi enn vindmøller.
 • Solceller på takene til kommunale bygg. I Norge har vi faktisk gode muligheter for å kunne skaffe mye av energien et bygg trenger ved å legge solceller på taket.

 • Små vindmøller/solceller kan være gode alternativ for private husholdninger. Enøk tiltak for private husholdninger må prioriteres gjennom ulike støtteordninger

 • Vi går inn for å bevare dyrka mark, samt jord som burde vært brukt til matjord. På landsbasis er kun 3% av arealet vårt dyrka mark. Bærekraftig mattilgang må satses på og da trenger vi matjorda.

 • Sitkagran er et problem, kommunen må ta grep for å stoppe spredning av den og andre arter som er uønska i vår natur

Fra A til B

Frøya kommune er en av veldig få kommuner i dette landet hvor man må legge inn overnatting for å komme fra den ene kanten til den andre. Hvis man bruker kollektivtransport

 • Kollektivtransport må legges opp etter hva folk trenger. Unger bør ha mulighet til å komme seg på aktiviteter selv om foreldrene ikke har bil. Eldre må ha mulighet til å handle. De Grønne Frøya ønsker at det utredes muligheter, som f.eks minibusser på bestillingsruter.

 • Gang og sykkelstier trenger vi flere kilometere av. Vi har stor næringstransport langs dårlige og smale veier. Transporten blir neppe mindre for næringene øker. Det bør øremerkes midler til gang og sykkelstier på strekninger med mye tungtrafikk.

 • Øyrekka må få mulighet til å delta i viktige møter i kommunal regi, kunne få bestille en tannlegetime eller fysioterapi uten å måtte overnatte på Sistranda. Lokaldemokratiet og folkehelsa er avhengig av god kommunikasjon, De Grønne Frøya vil være pådriver for å få til gode løsninger her.

Næringsliv, grønt og miljøvennlig

Vi er på vei inn i ei tid hvor vi må tenke over hvordan vi forbruker ressursene vi har. Veien fram mot et grønt skifte er påbegynt.

 • Støtte til grønne grundere og bedrifter som ønsker å gjøre bedriften mer miljøvennlig.

 • Kommunen må benytte seg av lokalt næringsliv framfor å hente inn folk utenfra.

 • Nye næringslokaler må ikke bygges i strid med strandsone eller matjord

Livsglede for eldre:

 • Enda mer tilbud – gjerne dagligdagse oppgaver som fra før i tida

 • Dagsentertilbudet bør økes

 • Handling for eldre – skysstilbud

 • Besøksordning mellom ungdom og eldre

 • Livsglede i hverdagen

Ungdomspolitikk

 • Vi støtter forslag fra ungdommen sjøl – hvor de sjøl får drive noe

 • Ungdomsklubb drevet av ungdommen sjøl etter modell fra Rorbua

 • Rusfrie alternativer

Litt forskjellig

 • Gårdstilbud for både eldre og unge, fremmedspråklige, rus. Gjerne i samhandling. Vi ønsker å støtte de som vil legge til rette for at flere kan få oppleve nærhet til gårdsdrift og dyr
 • Frivillighetssentralen trenger mer midler – Frøya har en god dugnadsånd i alle sine lag og foreninger. Frivillighetssentralen er det logiske stedet å koordinere fra. Derfor vil vi at de skal få tilgang til de midler og redskaper som kan sikre en god og kontinuerlig drift
 • Styrke biblioteket – Å ha et godt bibliotek er viktig for alle
 • Nei til søndagsåpne butikker

 • Kommunesammenslåing er vi skeptiske til. Hovedsaklig fordi grendene og øyrekka allerede har vanskeligheter i forhold til at alt sentraliseres og legges til Sistranda.